مطالب، مقالات، اخبار و پایان نامه های حقوقی

ظرفیت های حقوق جزا و جرمشناسی کارشناسی ارشد سال 1387

 

-------------------------------------روزانه------------------------------------

دانشگاه                                                                                             ظرفیت

اصفهان                                                                                                            6

شهید بهشتی                                                                                                  15

شیراز                                                                                                               8

تهران                                                                                                              10

تبریز                                                                                                                 7

امام خمینی قزوین                                                                                              6

علامه طباطبایی                                                                                                 6

مازندران                                                                                                            3

علوم قضائی                                                                                                     10

علوم قضائی(کارمندان)                                                                                       10

گیلان                                                                                                               4

قم(فقط مرد)                                                                                                     4

قم(فقط زن)                                                                                                      4

تربیت مدرس                                                                                                     5

تربیت مدرس(شاغلین نیروی انتظامی)                                                                   1

تهران(محل تحصیل قم)                                                                                       5

فردوسی مشهد                                                                                                7

------------------------------------شبانه-------------------------------------

مازندران                                                                                                          6

علامه طباطبایی                                                                                                7

تهران                                                                                                              12

تهران(محل تحصیل قم)                                                                                       8

قم(فقط مرد)                                                                                                    6

قم(فقط زن)                                                                                                      6

امام خمینی قزوین                                                                                             5

تبریز                                                                                                                4

شیراز                                                                                                              3

فردوسی مشهد                                                                                                3

گیلان                                                                                                              3

اصفهان                                                                                                            3

شهید بهشتی                                                                                                  1

--------------------------------غیر اتفاعی------------------------------------

شهید اشرفی اصفهانی(اصفهان)                                                                         15

دانشگاه مفید قم(متمرکز)                                                                                   15

دانشگاه مفید قم(نیمه متمرکز)                                                                             5

-----------------------------------پیام نور-------------------------------------

پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران                                                                    20

پیام نور مرکز تهران(واحد کرج)                                                                             20

-------------------------------دانشگاه مجازی--------------------------------

دانشگاه قم                                                                                                    40

دانشگاه شیراز                                                                                                30

مجموع                                                                                                             323

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ساعت 0:53  توسط علیرضا صابری  |